Strona Gminy Zakroczym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 •  
 •  
 •  
 •  

Zakroczym dnia 22.10.2019 r.

 

WIR.6730.10.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            W nawiązaniu do przepisów art.30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późń. zm.)

w z y w a m :

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z zasadami podziału na terenie działki o nr ewid. 237/2 położonej w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym.

następujące osoby w kolejności jak niżej :

- spadkobierców zmarłych właścicieli działki o nr ewid. 166/1 w miejscowości Trębki Nowe lub

- osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

Proszę o osobiste lub pisemne zgłoszenie się tych osób w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu (Wydział Inwestycji i Rozwoju - pokój nr .2  tel. 22-112 02 58 wew.213) w terminie do 14 listopada 2019 r.

 

  Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

 

 

Obwieszczenie

Plany miejscowe:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0023 02-14, z wyłączeniem części działki ewidencyjnej numer 45/4 oraz obejmującego działki ewidencyjne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, położone w obrębie 0025 02-16 (obszar 2)

tekst planu - http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/2596/akt.pdf

rysunek planu

rozstrzygnięcie nadzorcze - http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/2457/akt.pdf

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0022 02-13 (obszar 3)

tekst planu - http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/2597/akt.pdf

rysunek planu

rozstrzygnięcie nadzorcze - http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/2458/akt.pdf

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny
0022 02-12 (obszar 4)

tekst planu - http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/2598/akt.pdf

rysunek planu

rozstrzygnięcie nadzorcze - http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/2459/akt.pdf

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym

tekst planu

rysunek planu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0024 02-15 (obszar 1)

tekst planu

rysunek planu

rozstrzygnięcie nadzorcze

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0005 01-05 (obszar 5)

tekst planu

rysunek planu

rozstrzygnięcie nadzorcze

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0004 01-04 oraz działki ewidencyjne nr 21/2, 23/1, 23/2, 26, 27/3, 28, 30 i 34 w obrębie ewidencyjnym 0003 01-03, działkę ewidencyjną nr 20/28 w obrębie ewidencyjnym 0006 01-06, działkę ewidencyjną nr 33/3 w obrębie ewidencyjnym 0009 01-09, działki ewidencyjne 103/2, 103/3 w obrębie ewidencyjnym 0026 02 -17 (obszar 6)

tekst planu

rysunek planu

rozstrzygnięcie nadzorcze

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy obejmującego działki o nr ew. 278/5, 278/6 i 281/1 położonych w miejscowości Janowo

tekst planu

rysunek planu

rozstrzygnięcie nadzorcze