Strona Gminy Zakroczym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 •  
 •  
 •  
 •  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakroczym

Tekst Studium załącznik nr 1.pdf

Rysunek Studium załącznik nr 3 (7,40 MB)

01 Uwarunkowania zewnętrzne - Środowisko przyrodnicze i kulturowe.jpg

02 Uwarunkowania zewnętrzne - infrastruktura techniczna.jpg

03 Uwarunkowania wewnętrzne - Tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.jpg

04 Uwarunkowania wewnętrzne - Struktura własności gruntów.jpg

05 Uwarunkowania wewnętrzne - Środowisko przyrodnicze.jpg

06 Uwarunkowania wewnętrzne - Dziedzictwo kulturowe.jpg

07 Uwarunkowania wewnętrzne - Turystyka.jpg

08 Uwarunkowania wewnętrzne- Komunikacja .jpg

09 Uwarunkowania wewnętrzne - Infrastruktura techniczna.jpg

01Strefy rozwoju przestrzennego - Kierunki rozwoju przestrzennego.jpg

02 Obsługa mieszkańców - kierunki rozwoju.jpg

03 Racjonalna gospodarka zasobami środowiska - Kierunki rozwoju.jpg

04 Ochrona krajobrazu kulturowego.jpg

05 Turystyka - Kierunki rozwoju.jpg

06 Komunikacja - Kierunki rozwoju.jpg

07 Infrastruktura techniczna - kierunki rozwoju.jpg

08 Obszary dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Kierunki rozwoju.jpg

Uchwała Nr XI/54/2007 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 września 2007r.w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesttrzennego niasta Zakroczym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), wykonując uchwałę Nr 65/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym, Rada Gminy Zakroczym